Lễ bố-tát, tụng giới của Tăng Ni Q.Bình Thạnh

Chư Tăng Q.Bình Thạnh bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Bửu Liên

17-07-2023

PGBT – Sáng nay, ngày 17-7-2023 (30-5-Quý Mão), chư Tăng Ni Phật giáo Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) để bố-tát, tụng giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Chư tôn giáo phẩm niệm hương

Tại chùa Bửu Liên, sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam Bảo

Sau đó, Đại đức Thích Pháp Tuệ tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ bố tát. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã tụng bài tựa giới kinh và Thập giới đến chúng Sa-di.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác đọc khai giới kinh

Giữa đại chúng, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Đại đức Thích Bửu Đăng trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Về phía chư Ni, sau khi đại diện chư Ni các điểm an cư qua đại tăng cầu thỉnh giáo giới và được Hòa thượng Thích Tịnh Giác, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật trang nghiêm cử hành lễ bố tát.

Đại diện chư ni cầu thỉnh giáo giới

Tại trường hạ chùa Dược Sư, Chư ni trang nghiêm vân tập tại chánh điện, sau khi đảnh lễ Tam Bảo, Ni sư Thích nữ Như Thảo, chuyển lời giáo giới của đại Tăng đến toàn thể đại chúng. Sau đó, sư cô Thích nữ Trung An tác bạch thông kiểm túc số chúng.

Chư Ni Q.Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Dược Sư

Giữ đại chúng, Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh đã thuyết giới sa di ni và Thức xoa; Ni sư Thích nữ Như Bích đã tụng giới Tỳ kheo ni; Ni sư Thích nữ Như Trang tụng giới bồ tát đến đại chúng.

Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh tụng giới Sa-di và Thức-xoa

Được biết, năm nay, toàn Q.Bình Thạnh có 464 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư, 14 điểm an cư tại chỗ với 5 điểm dành cho Tăng và 9 điểm dành cho chư Ni.

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Trong mùa an cư, chư Tăng Ni tập trung bố-tát và thời quá đường mỗi tháng hai kỳ vào ngày 15 và 30 âm lịch, nhằm để nhắc nhở tự thân nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp. Ngoài ra, những ngày này là dịp sinh hoạt, phổ biến các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự đến Tăng Ni Phật giáo quận nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

*Tại chùa Bửu Liên – điểm Bố-tát của chư Tăng

Bố-tát nhằm nuôi lớn các pháp lành
Bố-tát là nghi thức đặc thù của giới xuất gia
Chúng Sa-di nghe giới
Chư ni cầu thỉnh giáo giới
Trùng tuyên giới pháp
Đại chúng thính giới nhắc nhở nhau thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn
Chư tôn đức Tăng Phật giáo Q.Bình Thạnh tổ chức Bố-tát, thính giới chung mỗi tháng hai kỳ
Đại diện chùa Diệu Pháp tác bạch cúng dường trai tăng nhân ngày Bố-tát
Nghi thức quá đường

*Tại hạ trường ni chùa Dược Sư

Chư ni thực hiện lễ Bố-tát nối liền mạng mạch chánh pháp
Đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo
Chư Ni trưởng tại lễ Bố-tát định kỳ
Sư cô Thích nữ Trung An báo kiểm túc số ni trường Dược Sư
Ni sư Thích nữ Như Thảo bạch lại với đại chúng sau khi cầu giáo giới với đại tăng
Thành tâm lắng nghe giới pháp

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh