Lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng Ni Q.Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên, Dược Sư

Chư Tăng Q.Bình Thạnh Bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại chùa Bửu Liên

20-06-2024

PGBT – Sáng nay, ngày 20-6-2024 (15-5-Giáp Thìn), chư Tăng Ni Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) để Bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Xem video buổi lễ

Chư tôn giáo phẩm niệm hương

Tại chùa Bửu Liên, sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam Bảo

Sau đó, Đại đức Thích Pháp Tuệ tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ bố-tát. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã tụng bài tựa giới kinh và Thập giới đến chúng Sa-di.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác đọc khai giới kinh

Giữa đại chúng, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Đại đức Thích Bửu Đăng trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Về phía chư Ni, sau khi đại diện chư Ni các điểm an cư qua đại tăng cầu thỉnh giáo giới và được Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật trang nghiêm cử hành lễ bố tát.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh phổ biến hoạt động Phật sự quận nhà

Tại trường hạ chùa Dược Sư, chư Ni trang nghiêm vân tập tại chánh điện, sau khi đảnh lễ Tam Bảo, Ni sư Thích nữ Như Thảo, chuyển lời giáo giới của đại Tăng đến toàn thể đại chúng. Sau đó, sư cô Thích nữ Như Liên tác bạch thông kiểm túc số chúng.

Đại diện chư ni cầu thỉnh giáo giới

Giữ đại chúng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh đã khai thị giới kinh, thuyết giới Sa-di ni và Thức xoa; Sư cô Thích nữ Niệm Huệ đã tụng giới Tỳ-kheo ni; Ni sư Thích nữ Như Thành tụng giới Bồ-tát đến đại chúng.

Chư Ni Q.Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Dược Sư

Được biết, mùa An cư kiết hạ năm nay, toàn Q.Bình Thạnh có 567 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư (183 vị), 15 điểm an cư tại chỗ với 6 điểm dành cho Tăng là chùa Bửu Liên (P.25, 117 vị), chùa Diệu Pháp (P.13, 22 vị), chùa Phước Thành (P.3, 25 vị), chùa Pháp Vân (P.11, 11 vị), chùa Bồ Đề (P.24, 17 vị) và tịnh xá Trung Tâm (hệ phái Khất sĩ, P.5, 21 vị);

Trường hạ tập trung chùa Dược Sư dành cho chư Ni với số lượng 183 hành giả

9 điểm an cư dành cho chư Ni là chùa Diệu Đức (P.11, 14 vị), chùa Liên Trì (P.6, 7 vị), chùa Vạn Hạnh (P.24, 14 vị), chùa Liên Hoa (P.11, 26 vị), chùa Phổ Đà (P.11, 42 vị), chùa Bảo Vân (P.3, 32 vị), chùa Phước Viên (P.21, 11 vị), chùa Từ Thuyền (P.11, 11 vị) và chùa Bát Nhã (P.24, 14 vị).

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh tụng giới Sa-di và Thức-xoa

Trong mùa an cư, chư Tăng Ni tập trung Bố-tát mỗi tháng hai kỳ vào ngày 15 và 30 âm lịch, nhằm để nhắc nhở tự thân nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp. Ngoài ra, những ngày này là dịp sinh hoạt, phổ biến các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự đến Tăng Ni Phật giáo quận nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

*Tại chùa Bửu Liên

 

*Tại trường hạ chùa Dược Sư

Nguyên Tài –  Ảnh: Thạnh Lê, Pháp Bảo Khiêm