Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam Quận Bình Thạnh Lần thứ X, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

04-01-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

BAN TRỊ SỰ

Số: 062 / KH-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thạnh, ngày 02 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam Quận Bình Thạnh

Lần thứ X, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

– Căn cứ Điều 37 – 39 Chương VII, Điều 51 Chương VIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI;

– Căn cứ Thông tư số: 205/TT.HĐTS ngày 19 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Thông báo số: 343/TB-BTS ngày 01/10/2020 Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2021 – 2026;

– Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016 -2021) và kết luận phiên họp ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh về việc hiệp thương, đề cử nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận Bình Thạnh lần thứ X.

– Căn cứ Thông tư số: 229/TT-HĐTS ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Đại biểu cấp quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ: 2021 – 2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Bình Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ X,  nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Bình Thạnh lần thứ X là hoạt động Phật sự quan trọng của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận Bình Thạnh. Qua đó khẳng định sự kế thừa, ổn định và phát triển Phật giáo quận Bình Thạnh. Với tinh thần đoàn kết nội bộ tập thể Ban Trị sự và Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử GHPGVN quận Bình Thạnh. Trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu giữ vững những thành quả Phật sự, đảm bảo ổn định các sinh hoạt Phật sự của Phật giáo tại địa phương trong thời đại hội nhập và phát triển.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện theo đúng các Thông tư của Trung ương GHPGVN và Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn, theo hướng đổi mới, phát triển, tập trung vào các vấn đề xây dựng và phát triển Phật giáo quận Bình Thạnh, xứng tầm là một quận của trung tâm TP.Hồ Chí Minh.

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1.Thành lập Ban Tổ chức

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội để triển khai, điều hành các công tác liên quan đến quá trình chuẩn bị, trước và trong Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

* BAN CHỨNG MINH:

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

-Hòa thượng Thích Giác Toàn

-Hòa thượng Thích Minh Giác

-Hòa thượng Thích Tịnh Giác

-Hòa thượng Thích Tấn Đạt

* BAN Cố vấn:

Hòa thượng Thích Thông Nhuận

– Thượng tọa Thích Tâm Đăng

-Thượng tọa Thích Minh Lộc

* BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban         : Thượng tọa Thích Tâm Chơn

Phó ban               : Thượng tọa Thích Thiện Mẫn

                               : Ni sư Thích Nữ Như Trí

Chánh Thư ký     : Đại đức Thích Bửu Đăng

Phó thư ký           : Thượng tọa Thích Quảng Pháp

                                : Đại đức Thích Nhuận Từ

                                : Đại đức Thích Tịnh Đức

T.ban Tài chánh   : Ni sư Thích nữ Như Giác

-Ủy viên thủ quỹ   : Sư cô Thích nữ Tâm Ngộ

Ủy viên:

 • Thượng Tọa Thích Thiện An
 • Thượng tọa Thích Chúc Thông
 • Đại đức Thích Tâm Tiến
 • Đại đức Thích Minh Phú
 • Đại đức Thích Bửu Hiền
 • Đại đức Thích Thị Pháp

*Tiểu ban nhân sự:

                    Thượng tọa Thích Tâm Chơn

 • Thượng tọa Thích Thiện Mẫn
 • Đại đức Thích Bửu Đăng
 • Ni sư Thích nữ Như Trí

*Tiểu ban nội dung:

 • Thượng tọa Thích Tâm Chơn
 • Thượng tọa Thích Thiện Mẫn
 • Đại đức Thích Bửu Đăng
 • Ni sư Thích nữ Như Trí

*Tiểu ban kiểm soát:

 • Thượng tọa Thích Thiện An            Thượng tọa Thích Chánh Lộc                         Đại đức Thích Tâm Tiến

2. Thủ tục hành chánh và văn kiện Đại hội

* Đăng ký tổ chức Đại hội:

Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ IX sẽ có văn bản đăng ký việc tổ chức Đại hội Đại biểu quận với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận về thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự và nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ X (2021 – 2026).

* Nội dung văn kiện Đại hội:

Các văn kiện chính trình Đại hội:

-Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016 – 2021)

– Đề án nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ X (2021 – 2026)

– Dự thảo chương trình hoạt động Phật sự và Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngoài các báo cáo trên, Ban Thư ký Ban Trị sự phối họp cùng Tiểu ban nội dung hoàn thiện các tài liệu: Kế hoạch tổ chức Đại hội, thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban chuyên môn, phân công, phân nhiệm các tiểu ban phục vụ Đại hội; Dự thảo Nội quy, diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội.

3. Đề xuất khen thưởng

Căn cứ Thông báo số 343/TB-BTS ngày 01/10/2020 của  Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh về phần khen thưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và Chính quyền, MTTQVN Thành phố và quận Bình Thạnh đề xuất khen thưởng với tập thể và cá nhân với tiêu chí như sau:

 1. Đạt thành tích trên 35 năm phục vụ Giáo hội.
 2. Đạt thành tích 35 năm phục vụ Giáo hội.
 3. Đạt thành tích 30 năm phục vụ Giáo hội.
 4. Đạt thành tích 25 năm phục vụ Giáo hội.
 5. Đạt thành tích 20 năm phục vụ Giáo hội.
 6. Đạt thành tích 15 năm phục vụ Giáo hội.
 7. Đạt thành tích 10 năm phục vụ Giáo hội.
 8. Đạt thành tích trong nhiệm kỳ IX (2016 – 2021).

4. Phân công, phân nhiệm nhân sự phục vụ Đại hội

* Tiểu ban xướng ngôn:

 • Đại đức Thích Thiện Châu
 • Đại đức Thích Tịnh Đức

* Tiểu ban trang trí:

 • Ni sư Thích nữ Huệ Dâng (Trưởng ban)
 • Sư cô Thích nữ Tâm Ngộ
 • Chư Ni chùa Dược Sư, chùa Long Phước

*  Tiểu ban tiếp tân:

 • Thượng tọa Thích Tâm Đăng
 • Thượng tọa Thích Minh Lộc
 • Thượng tọa Thích Thiện An
 • Thượng tọa Thích Chúc Thông
 • Đại đức Thích Tâm Tiến
 • Ni sư Thích nữ Như Giác
 • Ni sư Thích nữ Như Trí
 • Ni Sư Thích nữ Thanh An

*Tiểu ban in ấn tài liệu:

 • Đại đức Thích Tịnh Đức
 • Đại đức Thích Nguyên Tài

                                

 • Đại đức Thích Minh Lộc
 • Đại đức Thích Pháp Tuệ

* Tiểu ban Nghi lễ – Cung nghinh:

 • Đại đức Thích Bửu Đăng
 • Tăng chúng chùa Long Vân* Tiểu ban hậu cần
 • Ni sư Thích nữ Như Trí

Ni sư Thích Nữ Như Giác

* Tiểu ban Thị giả:

 • Ni sư Thích nữ Diệu Đức
 • Ni sư Thích nữ Như Trí  – Ni chúng chùa Dược Sư

* Tiểu ban dâng hoa, quà:

 • Đại đức Thích Minh Phú
 • Đại đức Thích Thị Pháp
 • Đại đức Thích Minh Lộc
 • Đại đức Thích Pháp Tuệ

* Tiểu ban tiếp lễ:

 • Ni chúng chùa Dược Sư

* Tiểu ban Y tế:

 • Trạm Y tế  phường 11

* Tiểu ban trật tự, giữ xe:

 • Phật tử Chùa Dược Sư và Đội Dân phòng Phường 11

5. Kinh phí Tổ chức Đại hội

Vận động sự ủng hộ tự nguyện của Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện trong quận Bình Thạnh;

Dự kiến kinh phí tổ chức: 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng)

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

 1. Chủ đề Đại hội: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”
 2. Thời gian tổ chức: (2 ngày)

– Lễ Dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Quận Bình Thạnh

     + 6 giờ 15 phút: tập trung.     + 6 giờ 30 phút: chính thức Lễ Dâng hương.

Thành phần: Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh (số lượng khoảng 40 vị)

– Đại hội trù bị: Vào lúc 08 giờ sáng, thứ hai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

    (nhằm ngày 27 tháng 9 năm Tân Sửu)

Địa điểm: tại Chùa Dược Sư, số 464 Lê Quang Định, P.11, Quận Bình Thạnh.

– Đại hội chính thức: Vào lúc 08 giờ sáng, thứ ba, ngày 02 tháng 11 năm 2021

       (nhằm ngày 28 tháng 9 năm Tân Sửu)

3. Địa điểm: Chùa Dược Sư, số 464 Lê Quang Định, P. 11, Quận Bình Thạnh.

IV. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

Dự kiến, tổng số Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam Quận Bình Thạnh, lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 60 vị. Phân bổ như sau:

1. Đại biểu khách mời: 15  đại biểu, gồm;

– Chư Tôn đức giáo phẩm, quý chức sắc thuộc Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh.

– Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tỗ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Tp.Hồ Chí Minh.

– Quý vị lãnh đạo Quận Ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công An và Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

– Quý vị đại diện báo Giác ngộ, Phật sự Online và Tuần tin Gia Định.

2. Đại biểu chính thức: Dự kiến 45 đại biểu gồm:

– Quý vị thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương nhiệm và nhiệm kỳ: 2021 –2026.

* Danh sách đại biểu chính thức và đại biểu khách mời do Ban Trị sự và Ban Thư ký GHPGVN đương nhiệm chuẩn bị và mời.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1.  Chương trình Đại hội

 1. Niệm Phật cầu gia bị.
 2. Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút mặc niệm.
 3. Cung thỉnh Ban Chứng Minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.
 4. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
 5. Diễn văn khai mạc.
 6. Tặng hoa chúc mừng.
 7. Báo cáo (tóm tắt) tổng kết công tác Phật sự, nhiệm kỳ IX (2016 – 2021) và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, nhiệm kỳ X (2021 – 2026).
 8. Công bố Quyết định khen thưởng.
 9. Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ IX (2016 – 2021) tuyên bố mãn nhiệm.
 10. Tiểu Ban nhân sự Đại hội giới thiệu thành phần nhân sự (dự kiến) tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, nhiệm kỳ X (2021 – 2026).
 11. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM lấy ý kiến đại biểu và biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ X (2021 – 2026).
 12. Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ X (2021 – 2026),  ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
 13. Tặng hoa và quà chúc mừng tân Ban Trị sự.
 14. Tặng quà tri ân đến chư Tôn đức không tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ X.
 15. Phát biểu của lãnh đạo quận Bình Thạnh.
 16. Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
 17. Cử đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo Tp.HCM NK( 2022 – 2027).
 18. Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 19. Diễn văn bế mạc Đại hội và cảm tạ của Ban Tổ chức.
 1. 3.Trang trí và các biểu ngữ:

Trong hội trường

* Biểu ngữ trước Lễ đài:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tại Lễ Đài:

*Tượng Phật chính giữa;

*Hai bên:

+ Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống) : Cờ Tổ quốc;

+ Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống) : Cờ Phật giáo

*Pano chính giữa tại lễ đài:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ X

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Bình Thạnh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

-Hai bên hội trường từ trên nhìn xuống:

ĐOÀN KẾT – HÒA HỢP – TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM – TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

Pano bên phía trước mặt tiền lễ đài:

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.”

(trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở tín ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.”

(trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).

*Trước cửa Hội trường:

CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU VỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI

*Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN BÌNH THẠNH

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

-Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo: Cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái (tính từ ngoài nhìn vào).

-Trước cổng chùa treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, pano chào mừng Đại hội.

-Dọc theo 2 bên đường, hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội treo cờ Phật giáo, treo pano chào mừng Đại hội, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo.

3. Trang trí tại các Tự viện Phật giáo quận Bình Thạnh: gồm Biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:

-Biểu ngữ treo tại cổng các Tự Viện quận Bình Thạnh:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN BÌNH THẠNH

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

– Cờ Tổ quốc bên tay Phải (từ ngoài nhìn vào).

– Cờ Phật giáo bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).

VI.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

– Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị để triển khai các Thông tư của Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, thành lập Ban Tổ chức, thảo luận các đề án nhân sự, văn kiện Đại hội, phân công nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch đề ra.

– Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm hướng dẫn chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự và tiến hành tổ chức Đại hội theo Thông tư của Hội đồng Trị sự GHPGVN và hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

– Các tiểu ban có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội; theo dõi, đôn đốc, tổng họp báo cáo Ban Tổ chức.

– Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tại Tự viện về các công tác chuẩn bị, chào mừng Đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

– Trong quá trình thực hiện, các thành viên đã được phân công, phân nhiệm các công tác chuẩn bị Đại hội, phải báo cáo và có sự chấp thuận của Ban Tổ chức Đại hội.

Lưu ý: Quý vị Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện “5k” của Bộ Y tế, tiêm đủ 02 mũi Vắc-xin, trước ngày Đại hội phải Test nhanh Covid-19 (về việc này Ban Trị sự GHPGVN quận nhờ Ủy ban Nhân dân quận hỗ trợ).

– Sau Đại hội, Ban Trị sự khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội; báo cáo kết quả Đại hội đến Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, UBND và các cơ quan hữu quan của quận Bình Thạnh và triển khai các công việc sau Đại hội theo chương trình và Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Quận Bình Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để Đại hội được thành tựu viên mãn, kính mong chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử hoan hỷ tích cực tham gia và nhiệt tình ủng hộ./.

Nơi nhận:

 • Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban chỉ đạo Đại hội

“ để báo cáo”

– UBND, UBMTTQ,P.NV, CA Q.BT

“ được biết để giúp đỡ”

– Thành viên Ban Tổ chức Đại hội

“ để thực hiện”

 • Lưu VP

TM.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

( Đã ký )

Thượng tọa Thích Tâm Chơn