Đại hội IX GHPGVN: Tấn phong 268 Hoà thượng, 1.102 Thượng toạ, 391 Ni trưởng và 1.581 Ni sư

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX

29-11-2022

Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027)

Phiên họp thứ 3 của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX được đặt dưới sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ; chư vị Trưởng lão Ủy viên Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp thứ 3 của Đại hội: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, chư tôn giáo phẩm thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, với sự tham dự của 1.091 đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 1
Niệm Phật cầu gia bị

Mở đầu phiên làm việc thứ 3 của Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm. Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình Đại hội danh sách số lượng tấn phong giáo phẩm theo đơn vị tỉnh, thành phố.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX gồm 270 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng, 1.102 vị từ Đại đức lên Thượng tọa, 391 vị từ Ni sư lên Ni trưởng, 1.571 vị từ Sư cô lên Ni sư.

Sau khi toàn thể đại biểu đồng khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca 3 lần, chính thức tấn phong giáo phẩm, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Trị sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm.

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 2
Đại hội nhất tâm niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần để tấn phong giáo phẩm

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đọc tờ trình về việc suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hòa thượng Thích Thiện Thống tuyên đọc dự trình danh sách suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX, Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc dự trình danh sách suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX.

Trong đó, thành viên dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX gồm 112 vị, trong đó có 50 vị được tái suy tôn, 62 vị được suy tôn bổ sung. Nhân sự Hội đồng Trị sự khóa IX dự kiến gồm 235 Ủy viên chính thức, trong đó có 216 vị tái nhiệm; 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 37 vị bổ sung.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã lấy ý kiến toàn thể Đại hội, thống nhất biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 3

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 4
Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm
Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 5
Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 6
Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 7

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 8
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc tờ trình danh sách nhân sự dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 9
Hòa thượng Thích Thiện Thống tuyên đọc dự trình danh sách suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 10
Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc dự trình danh sách suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX
Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành Nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 11

 

Giác Ngộ Online