[Chùm ảnh] Chư Tăng quận Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Bửu Liên