Tăng Ni Q.Bình Thạnh tác pháp đối thú an cư

Chư Tăng tác bạch lên chư tôn đức xin nương vào trú xứ chùa Bửu Liên an cư trong mùa hạ Phật lịch 2568

23-05-2024

PGBT – Sáng nay, 16-4-Giáp Thìn, chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) tác pháp đối thú an cư, mở đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Video buổi lễ

Chư tôn đức niêm hương

Tại chùa Bửu Liên, sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại-bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Sám hối thanh tịnh tam nghiệp

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh đối thú tác pháp an cư. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị đối thú an cư.

Chư tôn đức đối thú an cư

Cũng tại lễ đối thú an cư, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tinh tấn tu hành trong ba tháng an cư.

Lần lượt 3 vị tác bạch xin nương vào trú xứ an cư

Tại chùa Dược Sư, sau khi Sư cô Thích nữ Trung An kiểm số chúng, Ni sư Thích nữ Như Thảo tác bạch việc cầu giáo giới Đại Tăng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh và Ni trưởng Thích nữ Như Trí được cung thỉnh để chư Ni đối thú an cư.

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên

Được biết, mùa an cư năm nay, Q.Bình Thạnh có 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư; 14 điểm an cư tại chỗ với 5 điểm dành cho Tăng: chùa Diệu Pháp, chùa Phước Thành (P.13), chùa Pháp Vân, chùa Bồ Đề, tịnh xá Trung Tâm (hệ phái Khất sĩ), riêng chư Tăng kiết giới an cư tại chỗ tại chùa Bửu Liên thì tập trung bố-tát mỗi tháng hai kỳ; 9 điểm dành cho chư Ni: chùa Diệu Đức, chùa Liên Trì, chùa Vạn Hạnh, chùa Liên Hoa, chùa Phổ Đà, chùa Bảo vân, chùa Phước Viên, chùa Từ Thuyền và chùa Bát Nhã (P.24).

Chư Ni tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư tác pháp đối thú an cư

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

* Tại điểm Bố tát chùa Bửu Liên

Chư Tăng Q.Bình Thạnh chụp hình lưu niệm tại chùa Bửu Liên nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

* Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư

 

Chư Ni chụp hình lưu niệm tại trường hạ chùa Dược Sư nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Nguyên Tài – Ảnh: Thạnh Lê, Pháp Bảo Khiêm