BIỂU MẪU TỰ VIỆN

09-12-2021

1.ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (nhấn vào đường link phía dưới để tải về)

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/2441439f-4421-49ba-8d81-d27dcaa75345-TV01.doc

2.ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/c8cb920d-9e8d-41d5-94f6-257eecd1b0a4-TV02.doc

3.ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/6316eeb6-7049-4b5c-b006-009bc443f161-TV03.doc

4.ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/37e2f183-7fbd-490d-8a68-a965ad214536-TV04.doc

5.ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/1bf19853-cc61-4cb7-b0a9-fdf826a4c3c6-TV05.doc

6.ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/bd41cf45-393c-439c-99b4-2e808e7f67b5-TV06.doc

7.ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/da545f0f-d52b-4cb1-a1b1-fde32cafd2f2-TV07.doc

8.ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/988cc10e-5511-4718-bd48-a50bd285bb97-TV08.doc

9.ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/85d004c5-0ed8-434d-a927-6b8e03ca0fb6-TV09.doc

10.ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/ab3d4025-535d-4743-9dbf-34c016c31567-TV10.doc

11.ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/142435c8-7c4a-492d-8b52-153094aa5859-TV11.doc

12.ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÔN GIÁO

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/e1e77784-bb9b-4d15-9d61-6cdee79393aa-TV12.doc

13.ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/f8af7ce5-a963-4bc2-9616-faa76398fa7a-TV13.doc

14.ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/2a29e27d-91d8-4067-a8bc-91dd5ea7ab5d-TV14.doc

15.ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/09aab8dc-29c3-40e1-bb57-c00957e86844-TV15.doc

16.ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/10f8a4e5-b7f0-440c-8f25-4c7a48b1d8b7-TV16.doc

17.BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/60dc380c-adbe-42e3-8495-da3f7fc9e29c-TV17.doc

18.BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/e657a7fd-8dfb-447b-927c-24212bca4f40-TV18.doc

19.MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/296129b7-ff86-4ee1-bf91-4665f914633a-TV19.doc