BIỂU MẪU TĂNG NI

09-12-2021

1.SƠ YẾU LÝ LỊCH (nhấn vào đường link phía dưới để tải về)

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/88761ef0-008d-4ae7-a653-1cdabe2361a5-TN02.doc

2.ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/b9816a31-6509-4282-8cfe-1d1fc84c89ec-TN03.doc

3.ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/5721becd-357b-440b-a39d-a85e46b4a42f-TN04.doc

4.ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/2aa1e775-c144-4ce4-bd51-3e513fcafdf8-TN05.doc

5.ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/ff8225b5-b809-4cfd-9f49-81a654475351-TN06.doc

6.ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/3457cae9-a2e4-428c-8e3d-4d291169c006-TN07.doc

7.ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/1bd0ed8e-c97f-43c7-b55e-b5b3916cae79-TN08.doc

8.ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/464d3164-d8ea-4bc9-b941-122ad0323cac-TN09.doc

9.ĐƠN XIN NHẬP HẠ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/051a04fd-c21c-4e31-96ba-1a239e9c61ca-TN10.doc

10.ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/2b792249-884f-4e42-bbc2-7ac353bfa734-TN11.doc

11.ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/aee305d7-a3e7-4a5a-a6ae-3fbddfd7b0fe-TN12.doc

12.ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/e316a3d0-42af-45eb-b03d-c12843deb11e-TN13.doc

13.ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/84049984-90f8-4bb3-b024-d3ed4cf2ed5f-TN14.doc

14.ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN SINH HOẠT TÔN GIÁO

https://files.pgtphcm.vn//uploads/BieuMau-11232020/474a83c3-d8d3-48aa-ab6b-0909079b2cf9-TN15.doc